Welkom op de GVK Brugdekplank website van krafton®

ALGEMENE VOORWAARDEN van KRAFTON ADBLUE CONTAINERS B.V. en KRAFTON PROFIELEN B.V. en KRAFTON PROJECTS B.V.

Zoals deze zijn gedeponeerd bij de K.v.K. te Breda.

I. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tot aanneming van werk en/of verkoop van zaken gedaan door, gegeven aan, respectievelijk aangegaan door KRAFTON ADBLUE CONTAINERS B.V. en/of KRAFTON PROFIELEN B.V.en/of KRAFTON PROJECTS B.V.te Heijningen (verder voor allen : Krafton).

2. Waar in deze voorwaarden hierna wordt gerefereerd aan het aanvaarden of uitvoeren van een opdracht wordt daaronder tevens verstaan het aangaan, respectievelijk het nakomen van verplichtingen uit overeenkomst.

3. Afwijkingen van deze voorwaarden dan wel voorwaarden van de wederpartij van Krafton (verder: de opdrachtgever) zijn alleen geldig, respectievelijk van toepassing als aanvaarding daarvan schriftelijk door Krafton is bevestigd. In geval van strijdigheid tussen deze voorwaarden en die van de opdrachtgever prevaleren deze voorwaarden.

4. Als deze voorwaarden eenmaal toepasselijk zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Krafton en een bepaalde opdrachtgever zullen zij steeds van toepassing zijn op iedere volgende rechtsverhouding tussen Krafton en die opdrachtgever, tenzij in een speciaal geval schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

5. Als enige bepaling van deze voorwaarden mocht blijken ongeldig te zijn worden partijen geacht in de plaats daarvan een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar doel en strekking zo dicht mogelijk benadert, en laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

 

II Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen van Krafton zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, en kunnen door Krafton worden herroepen binnen 3 dagen nadat zij door de opdrachtgever zijn aanvaard.

2. Aanbiedingen zijn steeds gebaseerd op de van de opdrachtgever ontvangen gegevens en op uitvoering onder normale en voorziene omstandigheden.

3. Aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van zestig dagen, tenzij anders aangegeven, en iedere aanbieding vervalt door een volgende.

4. Alle bij een aanbieding verstrekte stukken en gegevens zoals tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, brochures, prijslijsten, berekeningen, maten, gewichten e.d. worden naar beste weten verstrekt maar zijn voor Krafton niet bindend; Krafton blijft te allen tijde bevoegd daarin wijziging aan te brengen.

5. De bij een aanbieding verstrekte stukken en gegevens als hiervoor onder 4. bedoeld blijven steeds eigendom van Krafton. De opdrachtgever mag deze niet kopiëren, aan anderen tonen of op enige wijze gebruiken.

 

III Totstandkoming overeenkomsten

1. Gegeven opdrachten worden voor Krafton eerst bindend doordat aanvaarding daarvan door Krafton schriftelijk is bevestigd of doordat met de uitvoering daarvan door Krafton een aanvang is gemaakt.

2. Voor werkzaamheden van zodanige aard en omvang dat daarvoor door Krafton geen aanbieding of opdrachtaanvaarding, en/of door de opdrachtgever geen opdrachtbevestiging is verstuurd wordt het door de opdrachtgever gedurende veertien dagen of langer zonder protest behouden van de door Krafton ter zake toegezonden factuur beschouwd als de opdrachtbevestiging ter zake.

3. Wijzigingen in en aanvullingen op gegeven opdrachten zijn voor Krafton pas bindend nadat haar aanvaarding daarvan schriftelijk door Krafton is bevestigd.

4. Afspraken met of toezeggingen of mededelingen door medewerkers van Krafton zijn eerst bindend voor Krafton nadat deze namens Kraftonschriftelijk zijn bevestigd door daartoe blijkens het Handelsregister bevoegde personen.

 

IV Prijzen

1. Tenzij anders aangegeven gelden door Krafton opgegeven prijzen voor levering af magazijn van Krafton. Als Krafton transport, verpakking en/of verzekering verzorgt geschiedt dat in opdracht van en namens de opdrachtgever en mitsdien voor diens rekening en risico. Krafton is dan vrij in de keuze van de vervoerder en de wijze van transport en/of verzekering. Krafton zal daarbij te werk gaan naar beste weten en kunnen, zonder daarvoor enige aansprakelijkheid te dragen.

2. De prijzen zijn steeds exclusief omzetbelasting of andere vanwege de prestaties of leveringen van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen. Krafton zal deze belastingen en/of heffingen in rekening kunnen brengen aan de opdrachtgever.

3. De prijzen zijn steeds gebaseerd op de wisselkoersen en het prijspeil ten tijde van het doen van de aanbieding respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst. Als zich nadien wijzigingen voordoen in de wisselkoersen en/of de prijzen van grondstoffen of materialen, in lonen, in salarissen of sociale lasten of in andere kostprijsbepalende factoren zal Krafton gerechtigd zijn deze door te berekenen aan de opdrachtgever.

4. Als de omstandigheden waaronder een opdracht moet worden uitgevoerd wijziging ondergaan ten opzichte van wat bij aanvaarding van de opdracht normaal en voorzien was, zal Krafton de door deze wijziging(en) ontstane extra kosten aan de opdrachtgever in rekening kunnen brengen.

5. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij op verzoek van de opdrachtgever, hetzij om andere redenen noodzakelijk, zullen beschouwd worden als meerwerk als daardoor voor Krafton meer kosten ontstaan en als minderwerk als daardoor voor Krafton kosten worden bespaard. Meerwerk zal door Krafton terstond in rekening worden gebracht. Minderwerk zal door Krafton worden verrekend met de betaling van de hoofdsom, indien van toepassing met de laatste termijn daarvan.

 

V Prestaties van Krafton

1. Krafton zal de aan haar gegeven opdrachten uitvoeren naar de eisen van goed en deugdelijk werk, overeenkomstig de aan haar gegeven opdracht. Krafton zal bevoegd zijn om waar haar dit nodig of wenselijk voorkomt voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.

2. Tot de door Krafton te verrichten prestaties behoort uitsluitend de uitvoering van de opdracht overeenkomstig de daarvan gegeven beschrijving in de aanbieding, de opdracht of andere stukken die aan de rechtsverhouding tussen partijen ten grondslag liggen. In geval van tegenstrijdigheid daarvan prevaleert steeds de laatste van Krafton afkomstige of door Krafton schriftelijk aanvaarde beschrijving.

3. Voorbereidende en bijkomende werkzaamheden die niet in de beschrijving zijn vermeld behoren niet tot de door Krafton te verrichten prestaties en zullen, voor zover zij door Krafton worden uitgevoerd, worden beschouwd als meerwerk.

4. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Krafton tijdig kan beschikken over de gegevens die voor de uitvoering van de door Krafton te verrichten prestaties zijn vereist, tenzij blijkens de opdracht Krafton zelf daarin dient te voorzien.

5. Als de aanvang of voortgang van de door Krafton te verrichten prestaties wordt gehinderd of vertraagd door factoren die niet aan Krafton zijn te wijten zal de opdrachtgever de daardoor voor Krafton veroorzaakte kosten en schade aan Krafton dienen te vergoeden.

 

VI Uitvoering en levering

1. Door Krafton opgegeven termijnen van uitvoering of levering zijn slechts indicatief en voor Krafton niet bindend. Aan overschrijding daarvan kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

2. De opgegeven termijnen van uitvoering of levering gaan niet eerder in dan nadat de opdrachtgever alle vereiste gegevens aan Krafton ter beschikking heeft gesteld en worden steeds verlengd met de tijd gedurende welke de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Krafton en/of met de tijd die Krafton nodig heeft voor het verrichten van meerwerk of voor wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht.

3. Krafton zal gerechtigd zijn opdrachten van de opdrachtgever in gedeelten uit te voeren en deze deeluitvoeringen apart te factureren.

4. Zaken gelden als geleverd wanneer zij op de overeengekomen plaats zijn afgeleverd of door Krafton ter aflevering zijn aangeboden.

 

VII Reclames

1. Bij aflevering van zaken dient de opdrachtgever deze op eventuele tekorten, afwijkingen of zichtbare beschadigingen of gebreken te controleren en bij constatering daarvan deze op de vervoerdocumenten aan te tekenen en binnen veertien dagen aan Krafton te melden.

2. Niet uiterlijk waarneembare beschadigingen, afwijkingen of gebreken dienen binnen veertien dagen na hun ontdekking aan Krafton te worden gemeld.

3. Door niet inachtneming van voormelde termijn vervallen alle aanspraken van opdrachtgever ten aanzien van beweerde tekorten, afwijkingen, beschadigingen of gebreken.

4. De opdrachtgever dient Krafton in de gelegenheid te stellen de juistheid van ingediende reclames te onderzoeken en zonodig de klachten te verhelpen.

 

VIII Risico- en eigendomsovergang

1. Het risico voor geleverde zaken gaat over op de opdrachtgever bij aflevering of verwerking daarvan.

2. Krafton behoudt zich echter de eigendom van alle door haar geleverde zaken voor zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Krafton uit hoofde van zodanige levering of aanbrenging.

3. Als de door Krafton geleverde zaken deel gaan uitmaken van andere tegenwoordige of toekomstige roerende zaken, zodanig dat zij hun zelfstandigheid (zullen) verliezen, zal de opdrachtgever gehouden zijn (i) zulks daaraan voorafgaand schriftelijk aan Krafton te melden, en (ii) op eerste verzoek van Krafton aan deze de betreffende roerende zaken in pand te geven of in plaats daarvan zekerheid te verschaffen ter hoogte van ten minste de factuurwaarde inclusief belastingen en/of heffingen van de door Krafton geleverde zaken, zulks op straffe van verbeurte van een boete groot EUR 5.000,00 per dag dat de opdrachtgever met de nakoming van ieder van deze verplichtingen in gebreke is.

 

4. De opdrachtgever zal verplicht zijn de geleverde zaken, zolang de eigendom daarvan nog bij Krafton berust, zorgvuldig te behandelen en te onderhouden, en te verzekeren tegen de risico’s van beschadiging, verlies of tenietgaan.

5. De opdrachtgever zal bevoegd zijn geleverde zaken waarvan de eigendom nog bij Krafton berust te gebruiken en verkopen binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, maar mag deze overigens niet vervreemden, belasten of op andere wijze aan derden enig recht of aanspraak daarop verlenen.

6. Als de zaken waarvan de eigendom nog bij Krafton berust worden doorverkocht aan derden en dezen de daarvoor verschuldigde koopprijs niet direct geheel zullen voldoen, zal de opdrachtgever gehouden zijn (i) zulks voorafgaand aan de verkoop schriftelijk aan Krafton te melden, en (ii) op eerste verzoek van Krafton de betreffende vorderingen aan Krafton te verpanden, zulks op straffe van EUR 5.000,00 per dag dat de opdrachtgever met de nakoming van ieder van deze verplichtingen in gebreke is.

7. De opdrachtgever is verplicht tegenover derden (zoals beslagleggende schuldeisers) steeds ondubbelzinnig te doen blijken van de eigendomsrechten van Krafton die voortvloeien uit de voorgaande leden, zodra het gevaar bestaat dat deze derden de betrokken zaken als eigendom van de opdrachtgever gaan beschouwen, en Krafton steeds onverwijld op de hoogte te brengen van aanvraag, door hemzelf of door derden, van zijn faillissement, aanvraag tot surseance van betaling, beslag op (een deel van) zijn vermogen dan wel andere omstandigheden waarvoor het voor Krafton van belang kan zijn haar vorenbedoelde eigendomsrechten geldend te maken.

8. Onverminderd haar overige rechten zal Krafton te allen tijde onherroepelijk gemachtigd zijn om de zaken die haar op grond van de voorgaande bepalingen nog toebehoren weer tot zich te nemen als de opdrachtgever met de nakoming van enige verplichting jegens Krafton in gebreke is. De opdrachtgever verleent aan Krafton bij voorbaat toestemming daartoe de opstallen en erven waar dergelijke zaken zich mochten bevinden te betreden.

9. De opdrachtgever zal de geleverde zaken waarvan de eigendom nog bij Krafton berust op een aparte tabel bij de activa van zijn balans vermelden.

10. Het risico van schade aan of tenietgaan van reeds uitgevoerde of nog in uitvoering zijnde werken is steeds voor rekening van de opdrachtgever, tenzij veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van Krafton.

 

IX Retentierecht

Krafton zal gerechtigd zijn al hetgeen zij van de opdrachtgever onder zich heeft terug te houden totdat zij volledige betaling heeft ontvangen van al hetgeen zij van de opdrachtgever te vorderen heeft.

X Betaling

1. Facturen dienen te worden voldaan binnen dertig dagen na de datum van verzending, door bijschrijving op een ten name van Krafton staande bankrekening.

2. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen zal verrekening door de opdrachtgever van hetgeen Krafton van de opdrachtgever te vorderen heeft niet zijn toegestaan. Klachten of reclames schorten de verplichting tot betaling niet op.

3. Als de opdrachtgever met enige betaling in vertraging is, zal hij over het achterstallige bedrag zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling een rente verschuldigd zijn van 1,5% per maand of gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de vervaldatum, onverminderd alle overige rechten van Krafton.

4. Als de opdrachtgever na tot betaling te zijn gemaand in gebreke blijft met de voldoening van verschuldigde bedragen zal Krafton bevoegd zijn de uitvoering van de opdracht te temporiseren of stil te leggen totdat de opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Door Krafton opgegeven termijnen van uitvoering of levering worden met de daardoor veroorzaakte vertraging verlengd.

 

XI Overmacht

1. Als Krafton door overmacht wordt verhinderd een opdracht (verder) uit te voeren zal zij niet aansprakelijk zijn voor enige daardoor veroorzaakte schade en het recht hebben, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, hetzij de betreffende overeenkomst te ontbinden hetzij de verdere uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten voor zolang als de overmacht voortduurt.

2. In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens overmacht zal Krafton recht hebben op betaling voor al hetgeen zij tot het moment van de ontbinding heeft verricht.

3. Onder overmacht wordt ten deze verstaan iedere omstandigheid buiten de macht van Krafton, al of niet voorzienbaar, waardoor de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of zodanig wordt bemoeilijkt dat deze redelijkerwijs niet van Krafton gevergd kan worden, zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend oorlog, oorlogsgevaar, vijandelijkheden, oproer, rellen, overheidsmaatregelen, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, stakingen, transportmoeilijkheden, uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden en niet of niet tijdige levering door leveranciers.

 

XII Aansprakelijkheid

1. Als zich binnen zes maanden na de levering van zaken daaraan gebreken voordoen die zijn toe te schrijven aan gebrekkige vormvastheid en materiaal- of fabricagefouten, dan zullen de betreffende zaken kosteloos door Krafton worden hersteld.

 

Deze gebreken dienen door de opdrachtgever binnen veertien dagen na constatering daarvan, of nadat constatering redelijkerwijze mogelijk is aan Krafton te worden gemeld.

Krafton zal echter gerechtigd zijn in plaats van herstel de gebrekkige zaak of een gebrekkig onderdeel daarvan te vervangen, dan wel de gebrekkige zaak tegen restitutie van de koopsom terug te nemen.

2. De zaken dienen bij levering door de opdrachtgever te worden geïnspecteerd, of indien dat redelijkerwijze mogelijk is, zodra dat wel het geval is.

3. Voor gebreken die zich openbaren na verloop van zes maanden na de levering, en voor gebreken die binnen die periode niet binnen veertien dagen na constatering daarvan, of nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, door de opdrachtgever aan Krafton zijn gemeld is Krafton niet aansprakelijk.

4. Krafton is vanwege gebreken aan geleverde zaken nooit verder aansprakelijk dan tot het verrichten van de onder 1. genoemde prestaties. Iedere aansprakelijkheid voor door gebreken veroorzaakte schade, zowel directe schade als gevolgschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Krafton is niet aansprakelijk voor feilen en gebreken die:

a. te wijten zijn aan de aard der constructie waarin de zaken door de opdrachtgever zijn verwerkt, achterstallig onderhoud, normale slijtage, verkleuring, oneigenlijk gebruik, brand en andere calamiteiten, lekkages en atmosferische invloeden.

b. zich voordoen aan zaken waaraan na levering werkzaamheden zijn verricht door anderen dan Krafton.

6. Krafton is niet gehouden tot het herstel van gebreken zolang de opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens Krafton heeft voldaan.

7. Als door toeleveranciers van onderdelen van door Krafton geleverde zaken op die onderdelen garantie wordt gegeven zal Krafton jegens de opdrachtgever voor gebreken aan die onderdelen niet verder aansprakelijk zijn dan de betreffende toeleverancier jegens Krafton aansprakelijk is volgens de betreffende garantiebepalingen.

8. De opdrachtgever vrijwaart Krafton tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade die voortvloeien uit of verband houden met door Krafton geleverde zaken.

9. Iedere aansprakelijkheid van Krafton wegens gebreken aan geleverde zaken vervalt zodra de betreffende zaken door de opdrachtgever worden overgedragen aan derden.

 

XIII Ontbinding

1. Als de opdrachtgever in gebreke blijft met de nakoming van enige verplichting zal Krafton gerechtigd zijn de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten of te temporiseren, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden.

2. Alle kosten en schaden voor Krafton die het gevolg is van het in gebreke blijven van de opdrachtgever komen voor diens rekening.

3. De opdrachtgever zal in verzuim zijn door de enkele niet-nakoming van enige verplichting, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.

4. Krafton zal tevens gerechtigd zijn de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden:

a. als de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt;

b. als de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;

c. als ten laste van de opdrachtgever enig beslag wordt gelegd;

d. als de opdrachtgever komt te overlijden;

e. als de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest.

 

XIV Kosten

Alle kosten die Krafton naar haar oordeel zal dienen te maken tot behoud of ter uitoefening van haar rechten jegens de opdrachtgever, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van de opdrachtgever.

XV Rechts- en forumkeuze

1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Krafton wordt beheerst door het Nederlandse recht.

2. Alle geschillen tussen de opdrachtgever en Krafton, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Breda.

Meer over GVK Brugdekplanken en GVK Brugdekdelen

Onze GVK Brugdekplanken zijn stuk voor stuk voorzien van zowel een TÜV geteste antislip-slijtlaag. Wij garanderen dat onze GVK Brugdekplanken direct veilig in gebruik kunnen worden genomen. Zo voldoen de GVK planken naast de evaluatiegroepen R12 en R13 van slipweerstand, ook aan klasse E van brandwerendheid (volgens EN13501-1:2007+A1:2009 en ISO11925-2:2010).

Bekijk welke planken mogelijk zijn en ontvang direct een offerte op maat.

Offerte aanvragen